Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.monumentaldesign.eu

§ 1
Definicje

1. Definicje wyrażeń użytych w regulaminie:

a. Konsument – klient o którym mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego;

b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego;

c. Przedsiębiorca – klient, o którym mowa w art. 431 Kodeksu Cywilnego;

d. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część;

e. Serwis internetowy – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.monumentaldesign.eu oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis;

f. Sprzedawca – ZEBRA P.W.P. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, adres siedziby: ul. Lipowa 25, Złotkowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364501, NIP: 7773180203, REGON: 301536970, adres poczty elektronicznej: kontakt@monumentaldesign.eu, tel.:61 25 00 740;

g. Towar – produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu internetowego pod adresem www.monumentaldesign.eu;

h. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Serwisie internetowym.

§2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegające na umożliwieniu im składania przez Internet zamówienia Towarów znajdujących się w asortymencie Serwisu internetowego za ceny podane na odpowiednich podstronach.

2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest zapoznanie się przez Klientów z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

4. Do korzystania z Serwisu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klientów. Wystarczający jest dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

5. Treści prezentowane w Serwisie internetowym, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3

Zamówienia i płatności

1. Zamówienia Towarów znajdujących się w asortymencie Serwisu internetowego są przyjmowane za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem www.monumentaldesign.eu.

2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. Kontakt między Sprzedawcą a Klientem odbywa się za pomocą podanego przez Klienta w momencie składania zamówienia adresu poczty elektronicznej.

4. Dla Klienta oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Serwisie internetowym pod adresem www.monumentaldesign.eu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności ceny, charakterystyki towaru, jego cech czy elementów wchodzących w skład towaru. Termin, koszt i sposób dostawy ustalane są indywidualnie.

5. Każdy Towar znajdujący się w asortymencie Serwisu internetowego wykonywany jest na zamówienie Klienta. Sprzedawca nie posiada w swoich stanach magazynowych gotowych Towarów.

6. Szacowana długość oczekiwania na wykonanie Towaru objętego zamówieniem wynosi od dziesięciu tygodni. Klient na bieżąco informowany jest o statusie zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o akceptacji przez Sprzedawcę zamówienia, nie wcześniej jednak niż w momencie zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty od Klienta za zamówiony Towar.

8. Klient zobowiązany jest do wykonania przelewu bankowego na wskazane konto na podstawie wystawionej faktury proforma. Zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy jest równoznaczne z zawarciem umowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe opłaty naliczane przez bank Klienta.

9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, spis wszystkich zamówionych Towarów oraz informacje o sposobie i koszcie wysyłki Towaru. Faktura wysyłana jest do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej oraz dołączona do wysyłanego Towaru.

§ 4

Informacje o Towarach i cenach

1. Informacje o oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży Towarach zamieszczone są w Serwisie internetowym pod adresem www.monumentaldesign.eu. Ceny Towarów i informacje dotyczące ich właściwości zamieszczane są przy opisie Towarów.

2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie internetowym bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania limitów objętych tą formą sprzedaży.

4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Serwisie internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Serwisie internetowym może różnić się od rzeczywistego wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto, opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Serwisie internetowym.

§5

Dostawa

1. Koszty dostawy ponosi Klient.

2. Na koszty dostawy ma wpływ ilość zamówionego Towaru oraz miejsce dostawy. Koszt dostawy, jej forma i zakres ustalane są indywidualnie z Klientem. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opłat celnych i podatkowych.

3. Dostawa towaru odbywa się w ustalonym z Klientem terminie.

4. W celu dostarczenia Klientowi produktu Sprzedawca korzysta z usług profesjonalnych partnerów logistycznych.

5. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

6. Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru lub też innych nieprawidłowości zaleca się sporządzenie protokołu szkody i kontakt ze Sprzedawcą w przeciągu 5 dni od dnia dostarczenia produktu.

7. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

8. Wszelkimi kosztami poniesionymi w związku z podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu lub w związku z nieprzyjęciem przesyłki, obciążony zostanie Klient. Produkty zwrócone z powodu braku akceptacji dostawy nie będą ponownie wysłane i Sprzedający nie będzie miał obowiązku zwrotu Klientowi ceny zakupu i innych naliczonych kosztów. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy Klient zażąda ponownej dostawy w ciągu 14 dni od daty nieodebrania dostawy i pokryje koszty ponownej wysyłki.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

a. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca spełnieniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

9. Zwracany Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

10. Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy, tj. ZEBRA P.W.P. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, adres siedziby: ul. Lipowa 25, Złotkowo.

11. Konsument ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Towaru.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 7

Newsletter

1. Każdy Klient ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Serwisu internetowego.

2. Zainteresowany Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą.

§ 8

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady

1. Sprzedawca zapewnia, że Towar znajdujący się w asortymencie Serwisu internetowego i wyprodukowany na zlecenie Klienta pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych.

2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów.

3. Reklamacji towaru Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Towaru pisemnie na adres ZEBRA P.W.P. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, adres siedziby: ul. Lipowa 25, Złotkowo; mailowo na adres kontakt@monumentaldesign.eu lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi.

5. W reklamacji należy podać numer zamówienia lub inne dane pozwalające je zidentyfikować, dane kontaktowe Konsumenta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego postawą reklamacji wraz z dokumentacją fotograficzną jeżeli Konsument taką posiada.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 5564 w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

9. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca podkreśla, że postanowienie zawarte w § 8 ust. 7 niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

§ 9

Reklamacja dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę Klient może złożyć pisemnie na adres ZEBRA P.W.P. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, adres siedziby: ul. Lipowa 25, Złotkowo; mailowo na adres kontakt@monumentaldesign.eu lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.

2. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać:

a) dane tożsamości Klienta,

b) temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,

c) okoliczności uzasadniające reklamację,

d) podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w § 8 ust. 2, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Klienta do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli:

a) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocniczych dostępnych w Serwisie internetowym. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;

b) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;

c) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;

d) zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. O skorzystaniu z prawa pozostawienia reklamacji bez rozpoznania lub jej odrzucenia Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

2. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby strona www.monumentaldesign.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania strony internetowej.

5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego www.monumentaldesign.eu, w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafik, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie internetowym www.monumentaldesign.eu przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie z Serwisu internetowego www.monumentaldesign.eu na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta lub osoby trzecie części lub całości wyżej wymienionych praw własności intelektualnej.

6. Zabronione jest, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu internetowego www.monumentaldesign.eu, o których mowa w § 10 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to automatycznego, tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu internetowego w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków dozwolonego prawem użytku.

7. Treść Regulaminu jest udostępniona Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu internetowego.

8. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie tych zmian.

9. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

11. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu internetowego oraz świadczenia w jego ramach usług przez Sprzedawcę będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

12. Korzystanie z Serwisu internetowego, w tym składanie zamówień, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności.